คณะกรรมการประจำหลักสูตร

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย) ค.บ. 5 ปี พ.ศ.2557
Bachelor of curriculum committee (Early Childhood Education Major) (B.Ed. 5 Years) D.C.2014 
Image
ผศ.กนกวรรณ ศรีวาปี
Assist. Kanokwan Sriwapee (M.Ed)
อ.ณุชฎา บูรณะพิมพ์
Miss. Nuchada Bulanapim (M.Ed)
อ.ดร.รุ่งลาวัลย์ ละอำคา
Miss. Runglawan La-umka (Ph.D)
อ.วิลาวัลย์ คัดทะจันทร์
Miss. Wilawan Kattajun (M.Ed)
เลขาและกรรมการประจำหลักสูตร
อ.ดร.พีระพร รัตนาเกียรติ์
Miss. Peeraporn Rattanakeat (Ph.D)
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรสมรรถนะ ครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย) ค.บ. 4 ปี พ.ศ.2561
Bachelor of competencies curriculum committee (Early Childhood Education Major) (B.Ed. 4 Years) D.C.2018
Image
ผศ.กนกวรรณ ศรีวาปี
Assist. Kanokwan Sriwapee (M.Ed)
อ.ณุชฎา บูรณะพิมพ์
Miss. Nuchada Bulanapim (M.Ed)
อ.สุชาดา หวังสิทธิเดช
Miss. Suchada Wangsittidech (M.Ed.)
อ.วิลาวัลย์ คัดทะจันทร์
Miss. Wilawan Kattajun (M.Ed)
เลขาและกรรมการประจำหลักสูตร
อ.ชัชวาลย์ ลิ้มรัชตะกุล
Mr. Chatchawan Limruchatakul (M.Ed.)
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย) ค.ม. 2 ปี พ.ศ.2561
Master of curriculum committee (Early Childhood Education Major) (M.Ed. 2 Years) D.C.2018
Image
รศ.ดร.ทัศนีย์ นาคุณทรง
Assoc.Prof. Tassanee Nakunsong (Ph.D)
อ.ดร.รุ่งลาวัลย์ ละอำคา
Miss. Runglawan La-umka (Ph.D)
อ.ดร.พีระพร รัตนาเกียรติ์
Miss. Peeraporn Rattanakeat (Ph.D)
คณะกรรมการประจำหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย) พ.ศ.2557 และ พ.ศ.2561
Bachelor of curriculum committee (Early Childhood Education Major) (B.Ed.) D.C.2014 and 2018
อ.บงกชรัตน์ ภูวันนา
Mrs. Bongkotrat Phoowanna (M.Ed.)
อ.วารินทิพย์ ศรีกุลา
Miss. Warintip Srikula (M.Ed.)
© 2021 ลิขสิทธิ์ของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้ดูแลเว็บไซต์ อาจารย์ชัชวาลย์ ลิ้มรัชตะกุล Email: tvgalaxy9339@gmail.com