Image

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย)(หลักสูตรสมรรถนะ พุทธศักราช 2562) (ค.บ. 4 ปี)

ปรัชญา (Philosophy)
✿ ผลิตครูที่มีคุณภาพสูงมีความรู้คู่คุณธรรมสามารถบูรณาการความรู้ทักษะเจตคติคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาครูให้เป็นคนดีมีสติปัญญาความสามารถและอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุขรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วยสติปัญญา
✿  Producing high quality professional-teacher who have knowledge with morality, there are able integrating of knowledge, skill, attitude, moral and ethic in professional toward to educational management and teachers development that who are good citizen, good intelligence-abilities, and happiness for living with the other, adaptable, and there are able to face problems or crisis with intelligence.
วิสัยทัศน์ (Vision)
  ✿ คณะครุศาสตร์ เป็นต้นแบบการผลิตและพัฒนาครูคุณภาพ ได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างยั่งยืน
  ✿ Faculty of Education for Teacher-Profession producing and developing through social acceptance under sustainability.
ปณิธาน (Resolution)
  ✿ ความรู้คู่คุณธรรม
  ✿ Knowledge with Morality
พันธกิจ (Mission)
     1. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพทางวิชาชีพ ตามความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ
     2. วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
     3. สร้างเครือข่ายและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นและสถานศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
     4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
_____________________________________________________________________________________________________________
     A. Producing and developing teachers and personnel on education are have qualities on professionals to the demand of locals and the Nation.
     B. There are operating of research, academic services, preserve art and culture to create knowledge and innovative learning development in the 21st century and there have quality derived from the Economic Sufficiency Philosophy of King Rama IX.
     C. Create professional learning connection and resources development to upgrade educational quality through there are participating with the local and educational institutions to supporting life long education.
     D. Administration system development has had quality by adhering to the principles of good governance.
วัตถุประสงค์ (Subjectives)
     1. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการสอนสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม
และเศรษฐกิจของประเทศ
     2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรทางด้านการเรียนการสอนที่จะส่งผลให้ครูมีความรู้ความสามารถสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ
     3. เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการและวิชาชีพมีความอดทนใจกว้างและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครูอย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู
     4. ความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน  สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างความรู้ใหม่สำหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต
     5. มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้นำทางวิชาการสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
_____________________________________________________________________________________________________________
     A.  Our students have knowledgeable and capabilities in instructional organization and apply knowledgeable in working according with society, culture, and economic of Thailand. 
     B.  Our students have knowledgeable and capabilities in instructional organization and curriculum development on early childhood education to be effect of teacher's competencies and policies supportation of National Education.
     C. Our students have morality and ethics of teachers, high responsibilities to academic matter and profession, there have endurance, munificent, and specialization in learning management ready in quality practice professionally teaching and there have good competences supporting the professional-teachers standard. 
     D.  To be knowin of instructional organization that be able applying comprehension in deep-contents consist of theories, research methodology to be created a new concepts for professional practices or education of high level-up in the future.
     E. There have potentiality to be developed of work and duty to advancements as the leadership on academic and able using information technology in professional-teacher's duty to appropriately and efficiency.
Image
© 2021 ลิขสิทธิ์ของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้ดูแลเว็บไซต์ อาจารย์ชัชวาลย์ ลิ้มรัชตะกุล Email: tvgalaxy9339@gmail.com