• โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาทางการศึกษาปฐมวัยสู่การเป็นครูมืออาชีพ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563


  นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดสัมมนา ใน "โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาทางการศึกษาปฐมวัยสู่การเป็นครูมืออาชีพ "
  ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

  ในการนี้ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ ศรีวาปี ประธานในพิธี

  อาจารย์ ดร.พีระพร รัตนาเกียรติ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

   คุณอารี ทัศนาวิวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกอก วิทยากร

  นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 4 ผู้จัดสัมมนา

  ***********************************************

  Fourth year students in field of Early Childhood Education, Faculty of Education, Rajabhat Maha Sarakham University provided seminar in project of promoting the potentiality for students in ECE program moving towards to professional teacher at Vinyukuwanun meeting room, Chaloem Phrakiat 72th Anniversary Building, Rajabhat Maha Sarakham Univerisity, Thailand.

  In this the seminar, there have Assistant Professor Kanokwan Sriwapee, Head of Early Childhood Education Department as Chairman.

  Dr.Peeraporn Rattanakait as Responsible person.

  Ms.Aree Thassanaviwat (Specialized teacher) Bankok school as Speaker.

  and Fourth year students as Organizers.

  ตัวอย่างการทำกิจกรรมบางส่วนของวิทยากร

  A part of the activities of speaker 

  เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563

  Published on 10 March 2020

 • ราชกิจจาฯ ประกาศ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

 • การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ระดับปริญญามหาบัณฑิต (ป.โท) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563

© 2021 ลิขสิทธิ์ของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้ดูแลเว็บไซต์ อาจารย์ชัชวาลย์ ลิ้มรัชตะกุล Email: tvgalaxy9339@gmail.com